fbpx

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU INERNETOWEGO WWW.OKIEMGRAFIKA.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Serwis Internetowy www.okiemgrafika.pl prowadzony jest przez Michała Szablaka.

2. Kontakt w sprawach reklamacji, rezygnacji, realizacji prawa konsumentów odstąpienia od umowy należy kierować na adres e-mail: michal@okiemgrafika.pl

3. Definicje a) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu  b) Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług projektowania w postaci zamówienia on-line na stronie www.okiemgrafika.pl znajdującej się pod domeną www.okiemgrafika.pl

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do serwisu składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że, wyraża zgodę poprzez zaznaczenie widocznego pola na przetwarzanie przez Okiemgrafika danych osobowych zgodnie z ustaloną polityką prywatności i wykorzystywania plików Cookies zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Strona i oferta na niej prezentowana ma harakter informacyjny.

4.  Użytkownik wysyłając zapytanie poprzez formularz zamówienia tym samym akceptuje regulamin serwisu www.okiemgrafia.pl

5. Wysłanie formularza zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem końcowej umowy. Wzór końcowej umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw majątkowych zostanie wysłana na podany adres e-mail.

6. Każdy usługa znajdująca się na portalu www.okiemgrafika.pl posiada opis oferowanej usługi, cenę oraz przybliżony czas realizacji.

7. Warunki umowy o dzieło odpowiadają opisom znajdującym się na stronie dostępnych usług z dnia dokonanego zamówienia.

8. Po przesłaniu zapytania właściciel www.okiemgrafika.pl kontaktuje się z Użytkownikiem w celu podpisania umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw majątkowych. Umowa o dzieło zwiera przedmiot prac, czas ich wykonania, warunki techniczne, informację o poprawkach oraz cenę brutto.

10. Ceny usług świadczonych przez Serwis są cenami brutto. Podawane są w złotych polskich.

11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Serwisu, składa ofertę zakupu określonej usługi na warunkach podanych w opisie usługi.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE DOSTĘPU DO SERWISU

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań: a) posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna, w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.

2. Właściciel portalu www.okiemgrafika.pl nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

§ 4. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail:. michal@okiemgrafika.pl, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją), b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, c) żądanie Użytkownika.
3. Właściciel portalu www.okiemgrafika.pl rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu. 1. przysługującego im prawa do odstąpienia.

§ 5. REZYGNACJA Z ZAMÓWIONEGO PROJEKTU

1. Rezygnację z zamówionego projektu należy kierować na adres email:. michal@okiemgrafika.pl. 2. W przypadku rezygnacji 50 % zaliczka wliczona w cenę podstawową nie zostanie zwrócona za wyjątkiem sytuacji losowych takich jak: choroba; śmierć osoby bliskiej (małżonka, wstępnego, wstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu); konieczność wywiązania się z obowiązków wobec organów władzy publicznej, takich jak stawiennictwo w sądzie w charakterze świadka, o której uczestnik dowiedział się po dokonaniu rejestracji.

3. W wypadku rezygnacji z przyczyn losowych wskazanych powyżej powoływane okoliczności należy udokumentować.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(dotyczy umów konsumenckich)

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma możliwość odstąpienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów od zawartej z Wydawnictwem umowy l w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczeń rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14-dniowego terminu do jego odstąpienia.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak właścicielowi portalu możliwość zapoznania się z jego treścią.

4. Właściel www.okiemgrafika.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel portalu www.okiemgrafika.pl uprzedza i zastrzega sobie prawo do zrezygnowania ze świadczenia usług bez podania konkretnej przyczyny.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.

3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

4. Właściciel dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże właściciel www.okiemgrafika.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu. 5. Użytkownik, akceptując Regulamin i Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies zgadza się na zbieranie i udostępnianie właścicielowi portalu www.okiemgrafika.pl statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane za zgodą użytkownika i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: michal@okiemgrafika.pl

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem portalu www.okiemgrafika.pl, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

9. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na zamieszkanie właściciela portalu www.okiemgrafika.pl.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.